ក្រសួង គម្រោង ស្ថានភាពគម្រោង ប្រភេទគម្រោង លេខរៀង PIP ចំណាយគម្រោងសរុប ឆ្នាំចាប់ផ្ដើម សកម្មភាព
1 2 3 4 5 Next > Last >>
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សាងសង់ចំណតរថយន្ត គម្រោងសម្រាប់អនុវត្តផ.យ.អ.ជ. គម្រោងវិនិយោគជាទុន 1444 2057,297 2024
ក្រសួងមហាផ្ទៃ សាងសង់អគាររដ្ឋបាលនិងសាលប្រជុំសាលាក្រុង ស្រុក គម្រោងសម្រាប់អនុវត្តផ.យ.អ.ជ. គម្រោងវិនិយោគជាទុន 1446 10,800 2024
ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា សាងសង់អាគារធ្វើការរបស់មន្ទីរធម្មការ និងសាសនា ខេត្តកោះកុង គម្រោងដែលបានលុបចោល គម្រោងវិនិយោគជាទុន 1442 1200,000 2024
ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា សាងសង់អាគារធ្វើការរបស់មន្ទីរធម្មការ និងសាសនា ខេត្តបាត់ដំបង គម្រោងដែលបានលុបចោល គម្រោងវិនិយោគជាទុន 1443 1200,000 2024
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទំនើបនៅតាមសហគមន៍កសិកម្ម គម្រោងកំពុងដំណើរការ គម្រោងវិនិយោគជាទុន 1440 22500,000 2022
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ គម្រោងជំរុញផលិតកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវ និងជំរុញការនាំចេញអង្ករប្រកបដោយគុណភាព គម្រោងកំពុងដំណើរការ គម្រោងវិនិយោគជាទុន 1441 6000,000 2023
ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល គម្រោងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរកាលថាមពលជំហានទី១ គម្រោងកំពុងដំណើរការ គម្រោងវិនិយោគជាទុន 1439 20000,000 2023
ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកទេស សម្រាប់ផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជំហានទី V ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន 9,336,714 សន្លឹក គម្រោងសម្រាប់អនុវត្តផ.យ.អ.ជ. គម្រោងវិនិយោគជាទុន 1445 61,827 2024
ក្រសួងបរិស្ថាន ផែនការគ្រប់គ្រងការលុបបំបាត់សារធាតុហាដ្រូក្លរ៉ូភ្លុយអរ៉ូកាបូនជំហានទី៥ គម្រោងកំពុងដំណើរការ គម្រោងជំនួយបច្ចេកទេស 1434 180,000 2023
ក្រសួងបរិស្ថាន រៀបចំផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់វិស័យអាជីវកម្មរ៉ែមាសខ្នាតតូច និងលក្ខណៈគ្រួសារប្រទេសកម្ពុជា គម្រោងកំពុងដំណើរការ គម្រោងជំនួយបច្ចេកទេស 1433 410,000 2022
ក្រសួងបរិស្ថាន គម្រោងការបញ្ជ្រាបការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិទៅក្នុងតំបន់ទេសភាពនៃព្រៃធម្មជាតិ និងផលិតភាពធម្មជាតិនៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជា (INRM) គម្រោងកំពុងដំណើរការ គម្រោងជំនួយបច្ចេកទេស 1435 200,000 2022
ក្រសួងបរិស្ថាន របាយការណ៍តម្លាភាពពីរឆ្នាំម្តងលើកទី ១ របស់កម្ពុជា គម្រោងកំពុងដំណើរការ គម្រោងជំនួយបច្ចេកទេស 1436 48,400 2022
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ គម្រោងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជា និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជំហាន២ គម្រោងកំពុងដំណើរការ គម្រោងវិនិយោគជាទុន 1427 169400,000 2022
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជនបទទូទាំង ២៥ រាជធានី ខេត្ត គម្រោងសម្រាប់អនុវត្តផ.យ.អ.ជ. គម្រោងវិនិយោគជាទុន 1426 65450,000 2024
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ គម្រោងសាងសង់ ស្តារ និងជួសជុលប្រព័ន្ធស្រោចស្រពខ្នាតតូច គម្រោងសម្រាប់អនុវត្តផ.យ.អ.ជ. គម្រោងវិនិយោគជាទុន 1425 19450,000 2023
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ គម្រោងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទ ជំហានទី ៣ គម្រោងកំពុងដំណើរការ គម្រោងវិនិយោគជាទុន 1424 10000,000 2019
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទតភ្ជាប់ខេត្តមាត់សមុទ្រ គម្រោងសម្រាប់អនុវត្តផ.យ.អ.ជ. គម្រោងវិនិយោគជាទុន 1428 75000,000 2024
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ គម្រោងកែលម្អការតភ្ជាប់ផ្លូវជនបទជំហាន២ គម្រោងសម្រាប់អនុវត្តផ.យ.អ.ជ. គម្រោងវិនិយោគជាទុន 1431 100000,000 2025
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ការបង្កើតំបន់ព្រៃលំហែកម្សាន្តកម្ពុជា-កូរ៉េ គម្រោងកំពុងដំណើរការ គម្រោងជំនួយបច្ចេកទេស 1422 2300,000 2022
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ គម្រោងជលផលសមុទ្រ និងតំបន់ឆ្នេរប្រកបដោយចីរភាព គម្រោងកំពុងដំណើរការ គម្រោងវិនិយោគជាទុន 1423 104000,000 2023